Ние, членовете на световното движение за напредък на Есперанто, отправяме този манифест към всички правителства, международни организации и хора с добра воля, декларираме нашето намерение с твърда воля да продължим да работим в името на изразените тук цели и каним всяка организация и всеки човек да се присъединят към нашите стремежи.

Създаден през 1887 г. като проект за помощен език за международно общуване и бързо развил се в жив, богат на нюанси език, Есперанто повече от век функционира, за да свързва хората въпреки езиковите и културните прегради. Междувременно целите на хората, които го говорят, не изгубиха важност и актуалност. Вероятно нито използването на няколко национални езика като международни, нито прогресът в съобщителната техника, нито откриването на нови методи за езиково обучение ще реализират следните принципи, които ние смятаме за съществени за справедлив и ефикасен езиков ред.

1. ДЕМОКРАЦИЯКомуникационна система, която дава привилегии за цял живот на някои хора, но от други изисква да инвестират години усилия, за да постигнат в крайна сметка по-ниска степен на способност, е фундаментално недемократична. Въпреки че -- като всеки език -- Есперанто не е съвършен, той значително превъзхожда всеки съперник в сферата на равноправното общуване в цял свят.

Ние твърдим, че езиковото неравноправие е причина за неравноправно общуване на всички нива, включително и на международно ниво. Ние сме движение за демократично общуване.

2. НАДНАЦИОНАЛНО ВЪЗПИТАНИЕВсеки етнически език е свързан с определена култура и нация (нации). Например ученикът, който изучава английски език, учи и за културата, географията и политиката на англоезичните страни, главно САЩ и Великобритания. Ученикът, който изучава Есперанто, учи за свят без граници, в който всяка страна се представя като дом.

Ние твърдим, че възпитанието чрез който и да е етнически език е свързано с определена перспектива за света. Ние сме движение за наднационално възпитание.

3. ПЕДАГОГИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТСамо малък процент от тези, които учат чужд език, го овладяват. Пълното овладяване на Есперанто е възможно дори чрез самообучение. Различни изследвания сочат, че човек, кoйто е изучавал Есперанто, по-лесно усвоява други езици. Есперанто се препоръчва и като съществен елемент в процеса на езиковото осъзнаване на учениците.

Ние твърдим, че трудността на етническите езици винаги е препятствие за много хора, които все пак биха имали полза от владеенето на чужд език. Ние сме движение за ефективно езиково обучение.

4. МНОГОЕЗИЧИЕЕсперантската общност е една от малкото световни езикови общности, чиито членове са без изключение дву- или многоезични. Всеки член на общността е приел задачата да изучи поне един чужд език до степен на говорене. В много случаи това води до владеене на повече езици и любов към тях и изобщо до разширяване на личния хоризонт.

Ние твърдим, че говорещите различни езици, малки и големи, би трябвало да имат реалния шанс да усвоят втори език до високо ниво на общуване. Ние сме движение за предоставяне на този шанс.

5. ЕЗИКОВИ ПРАВАНеравнопоставеността на езиците е причина за постоянна езикова несигурност или пряко езиково подтисничество за голяма част от населението на света. В есперантската общност представителите на малки и големи, официални и неофициални езици се срещат на неутрален терен благодарение на взаимната воля за компромис. Това равновесие между езикови права и отговорности е прецедент за развитието и оценката на други решения на проблема за езиковото неравенство и езиковите конфликти.

Ние твърдим, че големите разлики във влиянието на езиците подкопават гаранциите, изразени в толкова международни документи, за равнопоставеност независимо от езика. Ние сме движение за езикови права.

6. ЕЗИКОВО РАЗНООБРАЗИЕНационалните правителства са склонни да смятат езиковите различия в света за пречка при общуването и развитието. Но за есперантската общност езиковите различия са постоянен и непресъхващ извор на богатство. Следователно всеки език, както и всяко живо същество, е ценен сам по себе си и достоен за защита и подкрепа.

Ние твърдим, че политиката на общуване и развитие, ако не се основава на уважение и подкрепа на всички езици, осъжда на отмиране повечето езици в света. Ние сме движение за езиково разнообразие.

7. ЧОВЕШКА ЕМАНЦИПАЦИЯВсеки език освобождава и ограничава говорещите го, като им дава възможност да общуват помежду си, но им пречи да общуват с други. Замислен като универсално средство за общуване, Есперанто е един от големите действащи проекти за човешка еманципация -- проект, даващ възможност на всеки човек да участва като индивид в човешката общност, със здрави корени в своята местна културна и езикова идентичност, но неограничаван от тях.

Ние твърдим, че изключителното използване на национални езици неизбежно поставя прегради за свободата на себеизразяване, общуване и сдружаване. Ние сме движение за човешка еманципация.